Wynajem mieszkania a brak meldunku

wynajem mieszkania od agenta nieruchomości

Obowiązek meldunkowy nie został zniesiony, jednak ma on charakter rejestracyjny i ma na celu jedynie potwierdzić fakt przebywania osoby w danym miejscu. Najemca zameldowany w wynajmowanym mieszkaniu nie nabywa do niego żadnych dodatkowych praw.

Wbrew panującym opiniom, zameldowanie najemcy w mieszkaniu nie wpływa negatywnie na możliwość eksmisji z lokalu w przypadku, gdy nie będzie płacił czynszu lub nie będzie przestrzegał innych zapisów zawartych w umowie najmu. Zasady rozwiązania umowy najmu i prawne możliwości usunięcia z lokalu osoby, która w nim nielegalnie przebywa, określają odrębne przepisy. Zameldowanie w lokalu nie daje najemcy większych praw niż w przypadku, gdyby nie był w nim zameldowany.

Podstawa prawna obowiązku meldunkowego

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, każdy obywatel polski jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Polega on na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • zgłoszeniu wyjazdu oraz powrotu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobyt stały a czasowy

Pobyt stały ustawa definiuje jako mieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania we wskazanym miejscu przez okres powyżej 3 miesięcy. Pobytem czasowym jest przebywanie w innej miejscowości lub pod innym adresem bez zamiaru zmiany stałego miejsca przebywania.

Różnica między miejscem zamieszkania a zameldowania

Miejscem zamieszkania jest dana miejscowość, a w przypadku pobytu stałego dokładny adres, pod którym się przebywa. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy jedynie potwierdza fakt przebywania pod wskazanym adresem. Zameldowanie służy celom ewidencyjnym i nie niesie ze sobą dodatkowych praw własności do lokalu, w którym jesteśmy zameldowani.

Meldunek w wynajmowanym mieszkaniu

Z ustawy o ewidencji ludności wynika obowiązek zameldowania najemcy w miejscu, w którym przebywa. Meldunku na pobyt czasowy lub stały może dokonać najemca bez dodatkowej zgody ze strony właściciela nieruchomości. Najemca powinien zameldować zarówno siebie, jak i inne osoby, które z nim przebywają. Meldunku należy dokonać nawet w przypadku, gdy w umowie najmu właściciel mieszkania zawarł zapis, że nie wyraża zgody na zameldowanie osób w wynajmowanej nieruchomości. Zapisy takie są niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Podstawą dokonania meldunku w mieszkaniu jest tytuł prawny, a więc w przypadku wynajmowanego mieszkania, meldunku możemy dokonać na podstawie umowy najmu. Zameldowanie należy zgłosić w urzędzie gminy, na której terenie znajduje się wynajmowana nieruchomości w sposób tradycyjny lub elektronicznie.

Mimo że często o tym zapominamy, obowiązek meldunkowy jest uregulowany ustawowo. Powinniśmy go zrealizować niezależnie od tego, czy przebywamy we własnym mieszkaniu, czy w wynajmowanym. Z punktu widzenia właściciela nieruchomości, zameldowanie w niej najemcy nie pociąga żadnych negatywnych skutków, a ograniczanie takiej możliwości zapisami w umowie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Sprawdź także te artykuły...